اخبار اقتصادی » پیام وزیر خارجه بوسنی و هرزگوین در پی حادثه اهواز