اخبار اقتصادی » نفت گران در انتظار بازار بدون ایران