اخبار اقتصادی » مرگ کارگر معدن در اثر ریزش سنگ در شهرستان نور