اخبار اقتصادی » مخالفت با دلار 4200 یعنی نئولیبرالیسم!