اخبار اقتصادی » تهران و خروج نیروهای آمریکا از منطقه