اخبار اقتصادی » تساوی شارلوا با حضور 7 دقیقه ای قلی زاده