اخبار اقتصادی » بیانیه سفارت ایران، در پی خودسوزی چند پناهجو در زندان وین