اخبار اقتصادی » انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستان سمنان با یک کشته