اخبار اقتصادی » امیر قطر در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت نمی کند